جزئیات نویسندگان

کريميان, سميه, مربي، مرکز تحقيقات اسکلتي- عضلاني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، ايران

  • دوره 8، شماره 6: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی تأثیر جایگاه گوشی بر آستانه‌های ادیومتری صوت خالص در محدوده فرکانسی مرسوم
    چکیده  PDF  XML