جزئیات نویسندگان

کاوسي پور, سميه, كارشناس ارشد كاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشكده علوم توان‌بخشي ،دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران

  • دوره 7، شماره 4: 1390 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسي مقايسه‌اي شيوع عوامل خطر مرتبط با كمردرد در زنان شهري و روستايي 18 تا 60 ساله شيراز و روستاهاي اطراف آن
    چکیده  PDF  XML