جزئیات نویسندگان

آل بویه, سمانه, دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی (تریتا)، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

  • دوره 12، شماره 5: 1395 - مقاله مروری
    ابزارهای کمی وکیفی در ابزارهای کمی و کیفی در مطالعات توانبخشی عضلات کف لگنتوانبخشی عضلات کف لگن
    چکیده  PDF