جزئیات نویسندگان

قاييني, سعيد, استاديار، گروه تربيت بدني، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه کردستان، سنندج، ايران

  • دوره 9، شماره 3: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقايسه تأثير تمرینات بدنی، ذهنی و ذهنی- بدنی بر قابليت تعادل دانش‌آموزان نابينا
    چکیده  PDF  XML