جزئیات نویسندگان

قنبري, سحر, دانشکده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي شيراز

  • دوره 10، شماره 3: 1393 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسي تاثير استفاده از فعاليت هدفمند باغباني بر کیفیت زندگی دانشجويان با درجه افسردگی متوسط تا عمیق ساكن در خوابگاه گلستان دختران دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز
    چکیده  PDF