جزئیات نویسندگان

کرمي, سجاد, کارشناسي ارشد، گروه فيزيولوژي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي تهران، تهران، ايران

  • دوره 8، شماره 6: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقايسه قدرت عضلات تنه و پنجه دست دانش‌آموزان عادی و کم‌توان ذهني فعال و غير فعال
    چکیده  PDF  XML