جزئیات نویسندگان

عامل عيني, سجاد, دانشجوي کارشناسي ارشد، مرکز تحقيقات اختلالات اسکلتي- عضلاني و کميته تحقيقات دانشجويي دانشجويان توانبخشي (تريتا)، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 12، شماره 2: 1395 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثیر افزودن برنامه تمرین درمانی بر درمان استاندارد درمانی بر ناتوانی و درد افراد مبتلا به کمردرد حاد غیر اختصاصی: کارآزمايي باليني تصادفی یکسو کور
    چکیده  PDF