جزئیات نویسندگان

آثاري جامي, ستار, کارشناس ارشد، گروه تربيت بدني، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران