جزئیات نویسندگان

آثاري جامي, ستار, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران