جزئیات نویسندگان

قهاری, ستاره, استادیار، گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران و استادیار، گروه توانبخشی، دانشگاه کویینز، کینگستون، کانادا