جزئیات نویسندگان

قهاري, ستاره, دکتراي تخصصي کاردرماني، استاديار، عضو هيئت علمي، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران, ایران