جزئیات نویسندگان

قنبري, زينت, استاد، گروه زنان وزايمان،بيمارستان ولي عصر،مجتمع بيمارستاني امام خميني، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران

  • ویژه نامه توانبخشی :1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    تغییر پوسچر لگن در وضعیت ایستاده و تاثیرآن بر شاخص‌های اولتراسونیک کنترل ادرار در دوگروه زنان با و بدون بی اختیاری استرسی ادراری
    چکیده  PDF