جزئیات نویسندگان

مصلي نژاد, زهرا, استادیار، گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران