جزئیات نویسندگان

محمدي, زهرا, دانشجوي کارشناسي، گروه فيزيوتراپي، کميته تحقيقات دانشجويي (تريتا)، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 12، شماره 2: 1395 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی رابطه قوس‌های کمری و پشتی با سابقه زمین خوردن‏، تعادل و ترس از زمین خوردن در سالمندان
    چکیده  PDF