جزئیات نویسندگان

قيومي انارکي, زهرا, کارشناس ارشدگفتاردرماني, ایران

  • 1386 - مقاله پژوهشی اصيل
    تعیین و مقایسه میانگین و دامنه تغییرات بسامد پایه، آشفتگی بسامد پایه و آشفتگی شدت در صوت مبتلایان به فلج یک طرفه تارآواها و اشخاص عادی
    چکیده  PDF  XML