جزئیات نویسندگان

قاسمی, زهرا, کارشناس کار درمانی، دانشجوی کارشناسی ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران