جزئیات نویسندگان

عسگری, زهرا, کارشناس کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

  • دوره 9، شماره 4: 1392 - گزارش مورد
    کاردرمانی مراجع‌محور مبتنی بر روش چهارچوب فرآیند کاری کانادایی در بیمار اسکیزوافکتیو: مطالعه موردی
    چکیده  XML  PDF