جزئیات نویسندگان

ذوالنور, زهرا, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده‌ علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

  • دوره 13، شماره 1: 1396 - مقاله پژوهشی اصيل
    زمان‌بندی و شدت فعالیت عضلات شانه در حرکت پرتاب توپ هندبال در افراد بیمار دارای سندرم شانه و افراد سالم
    چکیده  PDF