جزئیات نویسندگان

مفاخري, زاهد, دانشجوي کارشناسي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 8، شماره 3: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    اثربخشي روش مداخله‌اي شن‌بازي درماني بر رشد ادراک حرکتي- بينایي کودکان ناتوان ذهني آموزش‌پذير
    چکیده  PDF  XML