جزئیات نویسندگان

معمار, رغد, استاديار، گروه بيومکانيک ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران

  • دوره 8، شماره 3: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقایسه حداکثر نیروهای عمودی عکس‌العمل زمین و نرخ بارگذاری در حرکت فرود تک پای مردان دارای زانوی پرانتزی و نرمال
    چکیده  PDF  XML