جزئیات نویسندگان

مهدوي نژاد, رضا, استاديار، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 10، شماره 1: 1393 - مقاله پژوهشی اصيل
    شناسایی و تعیین تأثیر برخی ریسک فاکتورهای درونی و برونی بر میزان شیوع آسیب لیگامنت متقاطع قدامی فوتبالیست های حرفه ای دنیا
    چکیده  PDF