جزئیات نویسندگان

عزيزي مال اميري, رضا, 3. استاديار، گروه مغز و اعصاب کودکان، مرکز آموزشي- درماني و تحقيقات گلستان، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران

  • دوره 7، شماره 4: 1390 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی تأثير ترکیب تکنیک‌های واقعیت مجازی و حرکت درمانی همراه با محدودیت بر عملکرد اندام فوقانی كودكان مبتلا به فلج مغزي همي‌پارزی
    چکیده  PDF  XML