جزئیات نویسندگان

محمدي, رسول, کارشناس ارشد، گروه بيومکانيک ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران، ايران