جزئیات نویسندگان

قرباني, راهب, دانشيار، گروه آمار، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران

  • دوره 8، شماره 3: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقایسه اثر تمرینات ثباتی و مکنزی بر روی درد، ناتوانی و اندازه عضله مولتی فیدوس کمری در زنان مبتلا به کمردرد غیر اختصاصی مزمن
    چکیده  PDF  XML