جزئیات نویسندگان

کريمي, دكتر عبدالکريم, استاديار گروه فيزيوتراپي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان, ایران

  • دوره 5، شماره 1: 1388 - مقاله پژوهشی اصيل
    تعيين ميزان مطابقت ارجاع بيماران مبتلا به علايم درد سياتيکي به جراحي با شاخص‌هاي استاندارد درماني
    چکیده  PDF  XML