جزئیات نویسندگان

قاسم‌پور, خدايار, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشکده علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ايران

  • دوره 11، شماره 4: 1394 - مقاله پژوهشی اصيل
    غربالگری عملکرد حرکتی دانشجویان آموزشکده فنی شهرکرد جهت پیشگیری از آسیب‌های ورزشی
    چکیده  PDF