جزئیات نویسندگان

لطافت کار, خداداد, کارشناسي ارشد حرکات اصلاحي و آسيب شناسي دانشگاه تهران- تهران دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران، تهران, ایران