جزئیات نویسندگان

لطافت كار, خداداد, كارشناسي ارشد، آسيب شناسي و حركات اصلاحي، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه تهران، تهران، ايران

  • دوره 4، شماره 2: 1387 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثيرات وزن، جنس و تعداد حاملگي‌ها بر میزان زاویه لوردوز کامل و سگمنتال کمري و كمردرد افراد
    چکیده  PDF  XML