جزئیات نویسندگان

کريمي, حميد, گروه گفتاردرماني، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران