جزئیات نویسندگان

معرفتي, حميد, استاديار، گروه فيزيولوژي ورزشي، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، کرمان، ايران