جزئیات نویسندگان

آزاده, حميد, دکتراي تخصصي الكتروفيزيولو‍ژي، عضو هيأت علمي گروه فيزيوتراپي، دانشکده توانبخشي،دانشگاه علوم پزشکي اصفهان،اصفهان،ايران.

  • دوره 6، شماره 2: 1389 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقایسه تاثیر اولتراتون واولتراسوند در سندرم کانال کارپ ایدیوپاتیک خفیف یا متوسط
    چکیده  PDF  XML