جزئیات نویسندگان

آزاده, حميد, استاديار، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران