جزئیات نویسندگان

مختاري نيا, حميد رضا, استاديار، گروه ارگونومي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران

  • دوره 8، شماره 4: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثیر روند ایجاد خستگی بر روی ثبات وضعیتی و در حین انجام حرکات تکراری تنه در دو گروه افراد سالم و بیماران کمردرد غیر اختصاصی
    چکیده  PDF  XML