جزئیات نویسندگان

مولوي, حسين, استاد، گروه روان‌شناسي، دانشکده روان‌شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران