جزئیات نویسندگان

آرش پور, حسين, متخصص ارتوپدی، دانشگاه تهران، تهران، ايران

  • دوره 4، شماره 2: 1387 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثيرات وزن، جنس و تعداد حاملگي‌ها بر میزان زاویه لوردوز کامل و سگمنتال کمري و كمردرد افراد
    چکیده  PDF  XML