جزئیات نویسندگان

قماشچي, حامد, استاديار، گروه مهندسي مکانيک، دانشکده مهندسي مکانيک و صنايع، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين، قزوين، ايران

  • دوره 8، شماره 5: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    ارتباط میان شاخص تقارن با پارامترهای نوسان وضعیتی در تکلیف پویا و آزمون های تعادل عملکردی در بیماران همی پارزی مزمن راست و چپ (مطالعه مقدماتی)
    چکیده  PDF  XML
  • دوره 9، شماره 1: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقایسه تأثیر تکلیف بینایی بر کنترل وضعیتی در بیماران همی‌پارزی مزمن راست و چپ (مطالعه مقدماتی)
    چکیده  PDF  XML