جزئیات نویسندگان

عاشوري, جمال, دانشجوي دکترا، گروه روان‌شناسي تربيتي، دانشکده روان‌شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات، اصفهان، ايران

  • دوره 7، شماره 3: 1390 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقایسه تأثیر تقويت کننده‌های پته ای و اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی در درس علوم تجربی دانش آموزان دخترکم توان ذهنی
    چکیده  PDF  XML