جزئیات نویسندگان

مستمند, جاوید, دانشیار، مرکز تحقیقات اسکلتی عضلانی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

  • دوره 10، شماره 5: 1393 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی تأثیر کنترل بینایی بر ثبات وضعی ایستایی بیماران مبتلا به پارکینسون خفیف با دو رویکرد خطی و غیر¬خطی
    چکیده  PDF