جزئیات نویسندگان

مستمند, جاويد, دکتراي فيزيوتراپي (گرايش پزشکي ورزشي)، استاديار گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان, ایران