جزئیات نویسندگان

مستمند, جاويد, دکتراي تخصصي فيزيوتراپي، استاديار گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان., ایران

  • دوره 5، شماره 2: 1388 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثیر چسب زني استخوان پاتلا (Patellar taping) بر فعاليت الكتريكي ماهيچه‌هاي Vasti در افراد مبتلا به سندرم درد مفصل پاتلوفمورال (PFPS) حين حركت خمیدگی یک‌طرفه زانو
    چکیده  PDF  XML