جزئیات نویسندگان

قرباغی, ثریا, کارشناس ارشد کار درمانی، عضو هیأت علمی گروه کار درمانی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران