جزئیات نویسندگان

قرباغي, ثريا, کارشناس ارشد کاردرمانی، عضو هیئت علمی گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علو پزشکی همدان