جزئیات نویسندگان

مظاهري, تکتم, کارشناسي ارشد، گروه کاردرماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 7، شماره 4: 1390 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی نیازهای محیطی بیماران و معلولین 6 تا 12 سال بر پایه تجارب آن‌ها در جهت کیفیت بخشیدن به فضاهای درمانی کودکان در شهر اصفهان: یک مطالعه پدیدارشناسی
    چکیده  PDF  XML