جزئیات نویسندگان

مظاهري, تکتم, کارشناس ارشد، گروه کاردرماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران