جزئیات نویسندگان

مظاهري, تکتم, دانشجوي كارشناسي ارشد، کميته تحقيقات دانشجويي، گروه كاردرماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران