جزئیات نویسندگان

مليانيان, بهروز, دانشجوي کارشناسي ارشد، مرکز تحقيقات اختلالات اسکلتي و عضلاني و کميته تحقيقات دانشجويي دانشجويان توان‌بخشي (تريتا) و گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 11، شماره 6: 1394 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی تأثیر تقارن در ابتلا به اسـتئوآرتریت متوسط زانو بر گزارش بیمار از درد و عملکرد: مطالعه مقدماتی (قسمت دوم)؛ مقیاس پیامدهای ضایعات و استئوآرتریت زانو
    چکیده  PDF
  • دوره 11، شماره 6: 1394 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی تأثیر تقارن در ابتلا به استئوآرتریت متوسط زانو بر گزارش بیمار از درد و عملکرد: مطالعه مقدماتی (قسمت اول)؛ مقیاس درد مداوم و دوره‌ای استئوآرتریت زانو
    چکیده  PDF