جزئیات نویسندگان

محمودي بختياري, بهروز, عضو هيأت علمي، گروه هنرهاي نمايشي، دانشکده هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران، تهران، ايران., ایران

  • دوره 6، شماره 1: 1389 - مقاله پژوهشی اصيل
    مشاهدات اولیه مقایسه تأثير جملات ساده و پيچيده بر ميزان نارواني گفتار كودكان لكنتي و غيرلكنتي فارسي زبان 6-4 ساله در تکلیف تقلید جملات
    چکیده  PDF  XML