جزئیات نویسندگان

محمودي بختياري, بهروز, دانشيار، گروه هنرهاي تجسمي، دانشکده هنر، دانشگاه تهران، تهران، ايران