جزئیات نویسندگان

عبدلی, بهروز, دانشیار، گروه علوم شناختی و رفتاری، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

  • دوره 13، شماره 6: 1396 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقایسه رفتارهای جستجوی بینایی افراد ماهر و نیمه ماهر در شوت جفت بسکتبال: طرح پس‌رویدادی
    چکیده  PDF