جزئیات نویسندگان

عبدلي, بهروز, دانشيار، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران

 • دوره 7، شماره 3: 1390 - مقاله پژوهشی اصيل
  رابطه قوس طولی کف پا با برخی شاخص‌هاي حرکتی منتخب کودکان 11 تا 14 ساله
  چکیده  PDF  XML
 • دوره 8، شماره 2: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
  مقایسه تأثير تمرين ذهني و تمرين بدني بر يادگيري برنامه حرکتي تعميم يافته و پارامتر مهارت پيگردي چرخان
  چکیده  PDF  XML
 • دوره 9، شماره 2: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
  برتری جانبی در انتقال نامتقارن قدرت و سرعت در کودکان: با توجه به نقش نیم‌کره‌های مغزی
  چکیده  PDF  XML
 • دوره 11، شماره 6: 1394 - مقاله پژوهشی اصيل
  اثر زمینه بینایی بر ظهور مهارت ویژه در پرتاب آزاد بسکتبال بازیکنان ماهر و کم‌تجربه
  چکیده  PDF